1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Kasutajatingimused reguleerivad veebikeskkonna Easyclean.ee (edaspidi nimetatud Veebikeskkond) kasutaja (edaspidi nimetatud Klient) ja Veebikeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud Kaup) keemilise puhastuse ja pesu pesemise teenust (edaspidi nimetatud üldiselt Teenus ning üksikjuhtumit Tellimus) pakkuva teenuseosutaja (edaspidi nimetatud Teenusepakkuja) vahelisi suhteid.

1.2. Kliendina käsitletakse isikut, kes tellib teenust www.easyclean.ee veebikeskkonna kaudu.

1.3. Klient kinnitab käesolevate Kasutajatingimustega nõustumist Veebikeskkonnas teenuse tellimisel

1.4. Klient on teadlik, et Teenusepakkujal on õigus Kasutajatingimusi igal ajal ühepoolselt muuta. Teenusepakkuja on kohustatud Klienti teavitama Kasutajatingimuste muutmisest. Teenusepakkujal on õigus teavitada Klienti Kasutajatingimuste muutmisest Veebikeskkonna vahendusel.

1.5. Kliendi ja Teenusepakkuja õigussuhtele kehtivad Teenusepakkuja poolt Kliendile osutatud Teenuse osutamise, sh ennekõike Tellimuse esitamise, ajal kehtinud Kasutajatingimused.

1.6. Teenusepakkuja tagab Kliendile ligipääsu Kasutajatingimustele Veebikeskkonnas igal ajal.

1.7. Kasutajatingimused on koostatud eesti keeles, lisaks vajadusel ka muu(de)s keel(t)es. Juhul, kui eestikeelses Kasutajatingimustes ja muukeelses (s.o mitte eesti keelne) Kasutajatingimustes esineb vastuolu, lähtuvad Klient ja Teenusepakkuja Kasutajatinigmustes toodu tõlgendamisel eestikeelsest Kasutajatingimustest.

2. TEENUS JA HIND

2.1. Veebikeskkonnas, aga ka mujal Teenusepakkuja poolt esitatud pildid, sh Teenuste kirjelduste juures, olevad pildid, on illustratiivsed.

2.2. Teenuse hinnad on toodud Veebikeskkonna hinnakirjas (edaspidi nimetatud Hinnakiri).

2.3. Hinnakirjas on Teenuste hinnad toodud eurodes.

2.4. Teenusele kohaldatakse hindu, mis on toodud Hinnakirjas Teenuse osutamise, sh Teenuse vastava Tellimuse esitamise, hetkel.

2.5. Teenusepakkujal on õigus Hinnakirja igal ajal ühepoolselt muuta.

2.6. Igasuguste Teenuse hinda ja maksumust puudutavate erijuhtumite puhul (nt soodustused), lähtutakse Teenuse hinna kalkuleerimisel vastavast erikorrast.

3. TELLIMUSE ESITAMINE

3.1. Teenuse tellimiseks tuleb Kliendil esitada Veebikeskkonnas Tellimus.

3.2. Tellimuse esitamisel tuleb Kliendil valida Tellimuse täitmise (s.o Kauba Teenusepakkuja poolt Kliendilt vastuvõtmise) asukoht ja muu vajalik informatsioon.

3.3. Tellimuse kinnitamiseks tuleb Kliendil vajutada nuppu “Telli”. Tellimuse kinnitamisel asub Teenusepakkuja vastavat Tellimust täitma.

3.4. Tellimuse kinnitamise järel on Kliendil võimalik vastavat Tellimust tühistada. Esitatud Tellimuse Kliendi poolt tühistamisel on Teenusepakkujal õigus nõuda Kliendilt tasu Tellimuse kinnitamisega tekkinud Teenusepakkjua kulude, s.o ennekõike transpordikulu, hüvitamist.

3.5. Kõik Kliendi poolt esitatud ja täidetud tellimused on nähtavad Veebikeskkonnas.

4. KAUBA PAKENDAMINE

4.1. Klient vastutab Kauba nõuetekohase pakendamise ja Kauba pakendi (edaspidi nimetatud Pakend) korrektse märgistamise eest.

4.2. Klient kohustub Kauba pakkima viisil, mis tagab Kauba parima säilimise ning välistab võimalike kahjude tekkimist kogu Tellimuse täitmise, sh Kauba transportimise, kestel. Kaup ja Kauba Pakend ei tohi põhjustada Kauba transportijale kahju.

4.3. Teenusepakkujal on õigus Kauba pakendamise reegleid igal ajal ühepoolselt muuta. Kauba Kliendi poolt pakendamise reeglistik on nähtav Veebikeskkonnas.

4.4. Kauba pakendamisele kohaldatakse reegleid, mis on toodud Veebikeskkonnas Teenuse osutamise, sh Teenuse vastava Tellimuse esitamise, hetkel.

4.5. Juhul kui Kliendi poolt Pakendi Teenusepakkujale üleandmise hetkel selgub, et Pakend ei vasta Kasutajatingimustes toodud nõuetele ja/või Pakendi vastuvõtmist takistab ja/või raskendab mõni muu Kliendist otseselt või kaudselt tulenev asjaolu, on Teenusepakkujal õigus jätta selline pakend Kliendilt vastu võtmata. Juhul kui Pakend jäetakse Kliendilt vastu võtmata Kliendist tuleneva asjaolu tõttu, on Teenusepakkujal õigus nõuda Kliendilt tasu Tellimuse mittetäitmisega tekkinud kulude, s.o ennekõike transpordikulude, eest.

4.6. Kaup ja Kauba Pakend peavad igal juhul vastama järgmistele nõuetele:

4.6.1. Kaup võib sisaldada vaid esemeid, mille osas Teenusepakkuja osutab Teenust ning mille nimekiri on toodud Veebikeskkonnas;

4.6.2. Kaubal ja/või Kauba Pakendil puudub Kauba transportijale ja teistele Kauba ja Kauba Pakendiga otsestelt või kaudselt kokku puutuvatele isikutele kahju tekitamise oht;

4.6.3. Kauba Pakend on suletud või suletav;

4.6.4. Kauba Pakend on transpordikindel, sh tagab Kauba säilimise ja mittekahjustumise kogu Teenuse Tellimuse täitmise jooksul;

4.6.5. Kauba esemete hulka ei või kuuluda, lisaks Kasutajatinigmustes toodud nõuetele mittevastavale, kehtivate õigusaktide kohaselt keelatud ja/või ohtlikud esmed/ained.

4.7. Kauba hulka kuuluvate esemete Kasutajatingimustes toodud ja muudes kehtivates õigusaktides toodud nõuetele vastavuse, sh nõuetele mittevastavusest tulenevate võimalike kahjude, eest vastutab Klient.

4.8. Klient pakendab ja märgistab keemilisse puhastusse ja tavalisse pessu kuuluvad rõivad/pesu selgelt mõistetavalt. Ebaselge märgistuse/pakendamise puhul arvestatakse rõivad/pesu keemilisse puhastusse kuuluvaks.

5. KAUBA VÕTMINE JA TAGASTAMINE

5.1. Kauba võtmise ja tagastamise tingimused, sh Teenuse hinnad, Teenuse transpordi piirkonnad ja Teenuse osutamise ajad, on toodud Veebikeskkonnas.

5.2. Teenusepakkujal on õigus Kauba võtmise ja tagastamise tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta.

5.3. Kauba võtmisele ja tagastamisele kohaldatakse tinigmusi, mis kehtivad Veebikeskkonnas Teenuse osutamise, sh Teenuse vastava Tellimuse esitamise, hetkel.

5.4. Teenuse Tellimuse tingimused valib Klient Veebikeskkonnas igakordselt eraldi vastavalt Teenuse vastava Tellimuse esitamise hetkel Veebikeskkonnas toodud valitavatele/võimalikele tingimustele.

5.5. Teenusepakkuja täidab Teenuse Tellimuse vastavalt Kliendi poolt Veebikeskkonnas kinnitatud Teenuse Tellimuse tingimustele. Klienti kohustub võimaldama Teenuse Tellimuse Teenusepakkuja poolt täitmist vastavalt Teenuse vastavas Tellimuses toodud tingimustele, sh peab Klient olema kättesaadav vastava Tellimuse kirjelduses märgitud kontaktandmetel (sh telefoninumbril).

5.6. Teenusepakkujal puudub kohustus kontrollida isiku, kes Kauba Teenusepakkujale üle annab ja vastu võtab, isikut tõendavat dokumenti. Teenusepakkujal on õigus teostada Kauba võtmine ja tagastamine isikule, kes on Teenuse vastavas Tellimuses märgitud asukohas..

5.7. Juhul, kui Teenusepakkujal ei ole võimalik Teenuse Tellimust täita, sh teostada Kauba üleskorjet ja/või tagastamist Kliendile, vastavalt Teenuse vastava Tellimuse tingimustele, Kliendist otseselt või kaudselt tuleneva asjaolu tõttu, on Teenusepakkujal õigus nõuda Kliendilt vastava Teenuse Tellimuse täitmisega tekkinud kulude hüvitamist.

5.8. Tellimuse täitmise takistuste esinemise korral teavitab Teenusepakkuja sellest võimalusel Klienti viivitamatult vastavas Teenuse Tellimuses toodud telefoninumbril või muul kontaktaadressil. Eeltoodud juhul lepivad Klient ja Teenusepakkuja võimalusel kokku Tellimuse täitmise võimalikes uutes tingimustes, sh Kauba uue üleskorje ja/või tagastamise ajas ja/või asukohas, v.a. juhul kui see põhjustab ja/või võib põhjustada Teenusepakkujale täiendavate kulude tekkimist, mida Klient ei ole nõus kandma

6. TEENUSE TELLIMUSE TÜHISTAMINE, PEATAMINE JA KATKESTAMINE

6.1. Kliendil on õigus iga Teenuse Tellimus igal ajal põhjuseta ühepoolselt tühistada, saates e-kiri info@easyclean.ee või helistades.

6.2. Juhul kui Klient tühistab Teenuse Tellimuse, on Teenusepakkujal õigus nõuda Kliendilt vastava Teenuse Tellimuse tühistamisest põhjustatud Teenusepakkuja kulude, sh ennekõike, kuid mitte ainult, transpordikulu(de) hüvitamist, aga ka leppetrahvi.

6.3. Kliendilt nõutavate kulude ja kahjuhüvitiste, mh transpordikulude, ja leppetrahvi maksumuse arvutamisel lähtutakse Veebikeskkonnas Teenuse vastava Tellimuse esitamise hetkel kehtinud summadest.

6.4. Kliendil puudub õigus tühistada Teenuse Tellimus alates hetkest, mil vastava Teenuse Tellimuse Teenusepakkuja poolt Kliendile esitatud arve/teatis on tasutud.

6.5. Teenusepakkujal on õigus Teenuse Tellimuse täitmine peatada perioodiks, mil Klient ei ole täitnud kohustust, mille täitmine on vastava Teenuse Tellimuse täitmiseks ja/või täitmise jätkamiseks vajalik ja/või nõutud.

6.6. Juhul kui Klient ei ole täitnud kohustust, mille täitmine on vastava Teenuse Tellimuse täitmiseks ja/või täitmise jätkamiseks vajalik ja/või nõutud, hiljemalt mõistliku aja jooksul, on Teenusepakkujal õigus Teenuse Tellimuse täitmine katkestada.

6.7. Juhul kui Teenuse Tellimuse täitmine on peatatud Kliendist otseselt või kaudselt tuleneval põhjusel, on Teenusepakkujal õigus nõuda Kliendilt vastava Teenuse Tellimuse täitmise peatamisest tuleneva kogu kahju, sh nt Kauba hoiustamise kulu, hüvitamist.

7. TEENUSE EEST TASUMINE

7.1. Kliendile esitatakse Teenuse Tellimuse arve/teatis Teenusepakkuja Veebikeskkonna ja/või mobiiltelefonirakenduse vahendusel ja/või e-posti teel.

7.2. Teenusepakkujal on õigus muuta Teenuse Tellimuse arve/teatise esitamise ja tasumise viisi ühepoolselt igal ajal.

7.3. Arve/teatise esitamisel ja tasumisel lähtutakse Veebikeskkonnas vastava arve/teatise aluseks olnud Teenuse Tellimuse esitamise hetkel kehtinud tingimustest, sh arvel/teatisel toodud summa kalkuleerimise, arve/teatise tasumise tähtaja, viivismäära jmt tingimustest.

7.4. Klient kohustub Teenuse Tellimuse eest tasuma vastavalt vastava Teenuse Tellimuse arvel/teatisel toodud tingimustele, arveldusarvele ja tähtaja jooksul.

7.5. Teenusepakkujal on õigus Kauba osas Teenuse Tellimuse täitmine peatada perioodiks, mil Klient ei ole täitnud kohustust, mille täitmine on vastava Teenuse Tellimuse täitmiseks ja/või täitmise jätkamiseks nõutud.

8. TEENUSE TELLIMUSE TÄITMISE NÕUETELE MITTEVASTAVUS

8.1. Kliendil on õigus esitada Teenuse Tellimusega seotud pretensioone hiljemalt kolme (3) päeva jooksul alates pretensiooni aluseks olevate asjaolude ilmnemisest.

8.2. Kõik Kliendi kaebused ja pretensioonid seoses Teenuse osutamisega tuleb Kliendil esitada Teenusepakkujale kirjalikult.

8.3. Kliendi pretensioon loetakse Kliendi poolt Teenusepakkujale esitatuks juhul kui ja hetkel mil pretensioon on laekunud Teenusepakkuja kontatkaadressile (mh asukoht ja/või e-posti aadress), mis on Veebikeskkonnas toodud.

8.4. Kliendi poolt esitatud põhjendatud pretensioonid lahendatakse lähtuvalt käesolevast Kastuajatingimustest ja Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

8.5. Juhul, kui Klient ei ole nõus Teenusepakkuja poolse Kliendi pretensiooni lahendusega on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseameti ja selle juurde moodustatud tarbijakaebuste komisjoni poole. Tarbijakaitseameti ja tarbijakaebuste komisjoni poole pöördumine on tasuta. Tarbijakaebuste komisjon lahendab tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suuda lahendada rahumeelse kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba väärtus on 20 või enam eurot.

8.6. Kui Kauba kahjustumine ja/või osaline kaotsiminek on välisel vaatlusel arusaadav, kuid Klient on Kauba vastu võtnud ning Klient ei ole Teenusepakkujale vastavasisulist pretensiooni tähtaegselt esitanud, eeldatakse, et Kaup on antud Teenusepakkuja poolt Kliendile üle kohases/puudusteta seisukorras.

9. VASTUTUS

9.1. Teenusepakkuja ja Klient vastutavad teineteise ees Kasutajatingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigi kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2. Klient vastutab kõigi Teenuse tarbimisel esitatud andmete õigsuse ja ebaõigete andmete esitamisest tulenevate võimalike kahjude eest.

9.3. Klient vastutab Veebikeskkonda sisselogimiseks vajaliku Kliendi kasutajatunnuse ja salasõna turvalise kasutamise eest ja hoidub selle levitamisest. Klient kohustub tagama, et tema Veebikeskkonna kasutajatunnus ja salasõna ei satu kolmandate isikute valdusesse. Juhul, kui Kliendil on kahtlus, et tema sisselogimisandmed on sattunud kolmanda isiku valdusesse, kohustub Klient sellest teavitama Teenusepakkujat koheselt ning muutma asjassepuutuvaid andmeid.

9.4. Juhul, kui pooled ei suuda lahendada pooltevahelist vaidlust rahumeelsete läbirääkimiste teel, pöördutakse vaidluse lahendamiseks Harju Maakohtusse.

10. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

1.1.Tellimiskeskkonna Easyclean.ee isikuandmete vastutav töötleja on Elite Clean OÜ (registrikood 14007299)


2. 
MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE asukohaga Suur-Liiva 15-30, Haapsalu, Läänemaa, Eesti, tel 51993538 ja e-post info@easyclean.ee

2.1.Easyclean töötleb järgnevaid isikuandmeid:

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress
  • kauba kohaletoimetamise aadress ja aeg
  • pangakonto number

· kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)

  • klienditoe andmed

3. MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

3.1.Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Isikuandmete töötlemisel on eesmärgiks pakkuda klientidele ja potentsiaalsetele klientidele võimalikult kvaliteetset teenust ja informatsiooni teenuse kohta.

3.2.Andmeid kasutatakse müügitegevuseks ja turundus- ja sooduskampaaniate läbiviimiseks ning nende analüüsimiseks.

3.3.Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

3.4.Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

3.5.Elite Clean OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

3.6.Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi) ning teavitada kliente meie sooduskampaaniatest ja eripakkumistest nende kanalite kaudu.

3.7.Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

4. ANDMETE KOGUMINE

4.1.Üldjuhul kogume isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid eesmärgiga et optimeerida kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid.

4.2.Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab