1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Kasutajatingimused reguleerivad veebikeskkonna Easyclean.ee (edaspidi nimetatud Veebikeskkond) kasutaja (edaspidi nimetatud Klient) ja Veebikeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud Kaup) keemilise puhastuse ja pesu pesemise teenust (edaspidi nimetatud üldiselt Teenus ning üksikjuhtumit Tellimus) pakkuva teenuseosutaja (edaspidi nimetatud Teenusepakkuja) vahelisi suhteid.

1.2. Kliendina käsitletakse isikut, kes tellib teenust www.easyclean.ee veebikeskkonna kaudu.

1.3. Klient kinnitab käesolevate Kasutajatingimustega nõustumist Veebikeskkonnas teenuse tellimisel

1.4. Klient on teadlik, et Teenusepakkujal on õigus Kasutajatingimusi igal ajal ühepoolselt muuta. Teenusepakkuja on kohustatud Klienti teavitama Kasutajatingimuste muutmisest. Teenusepakkujal on õigus teavitada Klienti Kasutajatingimuste muutmisest Veebikeskkonna vahendusel.

1.5. Kliendi ja Teenusepakkuja õigussuhtele kehtivad Teenusepakkuja poolt Kliendile osutatud Teenuse osutamise, sh ennekõike Tellimuse esitamise, ajal kehtinud Kasutajatingimused.

1.6. Teenusepakkuja tagab Kliendile ligipääsu Kasutajatingimustele Veebikeskkonnas igal ajal.

1.7. Kasutajatingimused on koostatud eesti keeles, lisaks vajadusel ka muu(de)s keel(t)es. Juhul, kui eestikeelses Kasutajatingimustes ja muukeelses (s.o mitte eesti keelne) Kasutajatingimustes esineb vastuolu, lähtuvad Klient ja Teenusepakkuja Kasutajatinigmustes toodu tõlgendamisel eestikeelsest Kasutajatingimustest.

2. TEENUS JA HIND

2.1. Veebikeskkonnas, aga ka mujal Teenusepakkuja poolt esitatud pildid, sh Teenuste kirjelduste juures, olevad pildid, on illustratiivsed.

2.2. Teenuse hinnad on toodud Veebikeskkonna hinnakirjas (edaspidi nimetatud Hinnakiri).

2.3. Hinnakirjas on Teenuste hinnad toodud eurodes.

2.4. Teenusele kohaldatakse hindu, mis on toodud Hinnakirjas Teenuse osutamise, sh Teenuse vastava Tellimuse esitamise, hetkel.

2.5. Teenusepakkujal on õigus Hinnakirja igal ajal ühepoolselt muuta.

2.6. Igasuguste Teenuse hinda ja maksumust puudutavate erijuhtumite puhul (nt soodustused), lähtutakse Teenuse hinna kalkuleerimisel vastavast erikorrast.

3. TELLIMUSE ESITAMINE

3.1. Teenuse tellimiseks tuleb Kliendil esitada Veebikeskkonnas Tellimus.

3.2. Tellimuse esitamisel tuleb Kliendil valida Tellimuse täitmise (s.o Kauba Teenusepakkuja poolt Kliendilt vastuvõtmise) asukoht ja muu vajalik informatsioon.

3.3. Tellimuse kinnitamiseks tuleb Kliendil vajutada nuppu “Telli”. Tellimuse kinnitamisel asub Teenusepakkuja vastavat Tellimust täitma.

3.4. Tellimuse kinnitamise järel on Kliendil võimalik vastavat Tellimust tühistada. Esitatud Tellimuse Kliendi poolt tühistamisel on Teenusepakkujal õigus nõuda Kliendilt tasu Tellimuse kinnitamisega tekkinud Teenusepakkjua kulude, s.o ennekõike transpordikulu, hüvitamist.

3.5. Kõik Kliendi poolt esitatud ja täidetud tellimused on nähtavad Veebikeskkonnas.

4. KAUBA PAKENDAMINE

4.1. Klient vastutab Kauba nõuetekohase pakendamise ja Kauba pakendi (edaspidi nimetatud Pakend) korrektse märgistamise eest.

4.2. Klient kohustub Kauba pakkima viisil, mis tagab Kauba parima säilimise ning välistab võimalike kahjude tekkimist kogu Tellimuse täitmise, sh Kauba transportimise, kestel. Kaup ja Kauba Pakend ei tohi põhjustada Kauba transportijale kahju.

4.3. Teenusepakkujal on õigus Kauba pakendamise reegleid igal ajal ühepoolselt muuta. Kauba Kliendi poolt pakendamise reeglistik on nähtav Veebikeskkonnas.

4.4. Kauba pakendamisele kohaldatakse reegleid, mis on toodud Veebikeskkonnas Teenuse osutamise, sh Teenuse vastava Tellimuse esitamise, hetkel.

4.5. Juhul kui Kliendi poolt Pakendi Teenusepakkujale üleandmise hetkel selgub, et Pakend ei vasta Kasutajatingimustes toodud nõuetele ja/või Pakendi vastuvõtmist takistab ja/või raskendab mõni muu Kliendist otseselt või kaudselt tulenev asjaolu, on Teenusepakkujal õigus jätta selline pakend Kliendilt vastu võtmata. Juhul kui Pakend jäetakse Kliendilt vastu võtmata Kliendist tuleneva asjaolu tõttu, on Teenusepakkujal õigus nõuda Kliendilt tasu Tellimuse mittetäitmisega tekkinud kulude, s.o ennekõike transpordikulude, eest.

4.6. Kaup ja Kauba Pakend peavad igal juhul vastama järgmistele nõuetele:

4.6.1. Kaup võib sisaldada vaid esemeid, mille osas Teenusepakkuja osutab Teenust ning mille nimekiri on toodud Veebikeskkonnas;

4.6.2. Kaubal ja/või Kauba Pakendil puudub Kauba transportijale ja teistele Kauba ja Kauba Pakendiga otsestelt või kaudselt kokku puutuvatele isikutele kahju tekitamise oht;

4.6.3. Kauba Pakend on suletud või suletav;

4.6.4. Kauba Pakend on transpordikindel, sh tagab Kauba säilimise ja mittekahjustumise kogu Teenuse Tellimuse täitmise jooksul;

4.6.5. Kauba esemete hulka ei või kuuluda, lisaks Kasutajatinigmustes toodud nõuetele mittevastavale, kehtivate õigusaktide kohaselt keelatud ja/või ohtlikud esmed/ained.

4.7. Kauba hulka kuuluvate esemete Kasutajatingimustes toodud ja muudes kehtivates õigusaktides toodud nõuetele vastavuse, sh nõuetele mittevastavusest tulenevate võimalike kahjude, eest vastutab Klient.

4.8. Klient pakendab ja märgistab keemilisse puhastusse ja tavalisse pessu kuuluvad rõivad/pesu selgelt mõistetavalt. Ebaselge märgistuse/pakendamise puhul a